Oferta

Oferujemy Państwu usługi obejmujące opracowanie:

 • Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • Prognoz oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych.
 • Prognoz skutków finansowych uchwalenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na inne cele.
 • Ocen aktualności dokumentów planistycznych gmin, wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i wieloletnim programem ich sporządzania.
 • Analiz zasadności przystąpienia do opracowania planów miejscowych oraz projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia mpzp i studiów.
 • Opracowań ekofizjograficznych.
 • Projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Opinii urbanistycznych.
 • Strategii rozwoju.
 • Koncepcji, ekspertyz i analiz planistycznych i urbanistycznych.

Zachęcamy do umieszczenia naszej firmy na listach oferentów, do których kierujecie Państwo zapytania o cenę w zamówieniach poniżej kwoty 30 tys. EURO.

Oferujemy współpracę w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego dla jednostek samorządowych oraz klientów indywidualnych.